Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

ZASTRZEŻENIE

Zastrzeżenie prawne DUTCHSARMS.nl, przeczytaj:

Sprzedawane tutaj chemikalia/materiały służą wyłącznie do celów laboratoryjnych i badawczych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi ani do stosowania w produktach, które można połknąć. Aby móc kupować towary na tej stronie internetowej, musisz mieć ukończone 21 (dwadzieścia jeden) lat. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na tej stronie internetowej nie stanowi licencji ani poparcia dla ich wykorzystania z naruszeniem jakiegokolwiek patentu. Rozumie się, że wszystkie produkty zakupione tutaj są obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowane i przeszkolone osoby.

Kupując te produkty, klient przyjmuje do wiadomości, że istnieją zagrożenia związane z ich obchodzeniem się i użytkowaniem. Klient oświadcza i gwarantuje nam, że w oparciu o własną niezależną ocenę i badania jest w pełni świadomy i posiada wiedzę na temat (I) zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z obchodzeniem się z zakupionymi produktami; (II) kontrole higieny przemysłowej niezbędne do ochrony pracowników przed takimi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa; (III) potrzeba zapewnienia odpowiedniego ostrzeżenia o zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z produktami; oraz (IV) przepisy rządowe dotyczące stosowania i narażenia na działanie takich produktów. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia sprzedaży produktów lub niesprzedania produktów niekwalifikowanym klientom.

W żadnym wypadku DUTHSARMS.nl ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe lub wtórne szkody, niezależnie od tego, czy roszczenie Kupującego wynika z umowy, zaniedbania, odpowiedzialności całkowitej czy innej. W zamian za sprzedaż produktu kupującemu, której inaczej byśmy nie dokonali, kupujący zgadza się zwolnić DUTCHSARMS.nl z odpowiedzialności i chronić ją przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami, stratami i zobowiązaniami wszelkiego rodzaju wynikającymi z obchodzenia się i/lub stosowania przez kupującego jakiegokolwiek sprzedawanego tutaj produktu, samego lub w połączeniu z jakąkolwiek inną substancją, niezależnie od jego pochodzenia.

 

Zastosowanie produktów:

Oferowane przez nas produkty są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Do celów nieprzeznaczonych dla produktów sprzedawanych tutaj zalicza się m.in. diagnostykę in vitro, żywność, leki, wyroby medyczne lub kosmetyki dla ludzi i zwierząt, a także cele komercyjne.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty nie zostały przetestowane przez Dostawcę pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności w żywności, lekach i wyrobach medycznych, kosmetycznych, komercyjnych ani w żadnym innym zastosowaniu. Kupujący wyraźnie oświadcza i gwarantuje Dostawcy, że Kupujący właściwie przetestuje i użyje wszystkich produktów zakupionych od Dostawcy i/lub materiałów wytworzonych z produktów zakupionych od Dostawcy, zgodnie z praktykami rozsądnej osoby, eksperta w odpowiedniej dziedzinie badań naukowych w ścisłej zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi obowiązującymi obecnie i w przyszłości.

Kupujący zdaje sobie sprawę, że produkty dostawcy, o ile nie zaznaczono inaczej, służą przede wszystkim celom badawczym i niczym innym.

Kupujący ma obowiązek zweryfikować zagrożenia i przeprowadzić dalsze badania niezbędne do poznania zagrożeń związanych z użytkowaniem produktów zakupionych od dostawcy. Kupujący ma również obowiązek ostrzec klientów Kupującego i wszelki personel pomocniczy (taki jak osoby zajmujące się transportem itp.) o wszelkich zagrożeniach związanych z użytkowaniem lub obchodzeniem się z produktami.

Kupujący zgadza się przestrzegać instrukcji dostarczonych przez Dostawcę, jeśli takie istnieją, dotyczących korzystania z Produktów i nie wykorzystywać Produktów w jakikolwiek sposób niezgodnie z przeznaczeniem.

Kupujący zgadza się, że wszystkie produkty zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do celów odsprzedaży. Jeżeli produkty zakupione od dostawcy zostaną przepakowane, ponownie oznakowane lub użyte jako materiały wyjściowe lub składniki innych produktów, kupujący zweryfikuje ocenę produktów dokonaną przez dostawcę.

 

Wszystkie oferowane produkty i usługi przeznaczone są wyłącznie do celów laboratoryjnych i badawczych.

Składając u nas zamówienia, kupujący rozumie, że w żadnym wypadku te chemikalia/materiały nie powinny być wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Żadne produkty nie mogą być tutaj wykorzystywane do celów rekreacyjnych lub spożycia przez ludzi. Zakłada się i oczekuje, że wszyscy nabywcy będą wykwalifikowanymi badaczami.

Kupujący wyraża zgodę na warunki tej witryny internetowej.