DUTCHSARMS - DISCLAIMER Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

DISCLAIMER

Juridische disclaimer van DUTCHSARMS.nl, lees:

De chemicaliën / materialen die hier te koop zijn, zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksdoeleinden, tenzij expliciet anders vermeld. Ze zijn niet bedoeld voor inname door mensen of voor gebruik in producten die kunnen worden ingeslikt. U moet minimaal 21 (eenentwintig) jaar oud zijn om goederen op deze website te kopen. De vermelding van een materiaal op deze website vormt geen licentie voor, of een aanbeveling voor het gebruik ervan in strijd met welk octrooi dan ook. Het is duidelijk dat alle producten die hier worden gekocht, alleen worden behandeld door gekwalificeerde en getrainde personen.

Bij de aankoop van deze producten erkent de klant dat er gevaren zijn verbonden aan het hanteren en gebruiken ervan. De klant verklaart en garandeert ons dat hij op basis van de eigen onafhankelijke beoordeling en studie van de klant volledig op de hoogte is van en goed geïnformeerd is over (I) de gezondheids- en veiligheidsrisico's die samenhangen met de omgang met de gekochte producten; (II) industriële hygiënecontroles die nodig zijn om werknemers tegen dergelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's te beschermen; (III) de noodzaak om adequaat te waarschuwen voor gezondheids- en veiligheidsrisico's in verband met producten; en (IV) overheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik van en blootstelling aan dergelijke producten. We behouden ons het recht voor om de verkoop van producten te beperken of om geen producten te verkopen aan ongekwalificeerde klanten.

In geen geval zal DUTCHSARMS.nl, of een van de gelieerde ondernemingen, aansprakelijk zijn voor speciale, incidentele of gevolgschade, ongeacht of de claim van de koper contractueel is, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins. Met het oog op de verkoop van het product aan de koper, welke verkopen we anders niet zouden doen, stemt de koper ermee in DUTCHSARMS.nl schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, uitgaven, verliezen en aansprakelijkheid van welke aard dan ook die voortvloeien uit de behandeling van de koper en / of het gebruik van een product dat hier wordt verkocht, alleen of in combinatie met een andere stof, ongeacht de oorsprong ervan.

 

Gebruik van de producten:

De producten die wij aanbieden zijn alleen bedoeld voor onderzoeksdoeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De doeleinden die niet bedoeld zijn voor producten die hier worden verkocht, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, in-vitrodiagnostische doeleinden, in voedingsmiddelen, medicijnen, medische hulpmiddelen of cosmetica voor mensen of dieren of voor commerciële doeleinden.

De koper erkent dat de producten niet door de leverancier zijn getest op veiligheid en werkzaamheid in voeding, medicijnen en medische apparatuur, cosmetisch, commercieel of enig ander gebruik. De Koper verklaart en garandeert de leverancier uitdrukkelijk dat de Koper alle producten die bij de leverancier zijn gekocht en / of materialen die zijn geproduceerd met producten die bij de leverancier zijn gekocht, correct zal testen en gebruiken in overeenstemming met de praktijken van een redelijk persoon die een expert is op een geschikt wetenschappelijk studiegebied in strikte overeenstemming met alle toepasselijke nationale regelgeving, nu en hierna van kracht.

Koper realiseert zich dat, aangezien leveranciersproducten, tenzij anders vermeld, primair bedoeld zijn voor onderzoeksdoeleinden en niets anders.

De koper heeft de verantwoordelijkheid om de gevaren te verifiëren en eventueel verder onderzoek uit te voeren dat nodig is om de gevaren te leren kennen die gepaard gaan met het gebruik van producten die bij de leverancier zijn gekocht. De Koper heeft ook de plicht om de klanten van de Koper en eventueel hulppersoneel (zoals vrachtafhandelaars, enz.) Te waarschuwen voor eventuele risico's bij het gebruik of de behandeling van de producten.

De koper stemt ermee in zich te houden aan de instructies, indien van toepassing, verstrekt door de leverancier met betrekking tot het gebruik van de producten en geen misbruik van de producten op enigerlei wijze.

De koper gaat ermee akkoord dat alle producten hier niet bedoeld zijn voor wederverkoopdoeleinden. Als de producten die bij de leverancier zijn gekocht, opnieuw worden verpakt, opnieuw worden gelabeld of worden gebruikt als uitgangsmateriaal of componenten van andere producten, zal de koper de leveranciersbeoordeling van de producten verifiëren.

 

Alle aangeboden producten en diensten zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksactiviteiten.

Door bestellingen bij ons te plaatsen, begrijpt de koper dat deze chemicaliën / materialen in geen geval op een ongepaste manier mogen worden gebruikt. Er mogen hier geen producten worden gebruikt voor recreatieve doeleinden of menselijke consumptie. Alle kopers worden verondersteld en verwacht dat ze gekwalificeerde onderzoekers zijn.

De koper gaat akkoord met de voorwaarden van deze website.