Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Privacy

Privacybeleid DUTCHSARMS

DUTCHSARMS respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door DUTCHSARMS worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van klanten van DUTCHSARMS en bezoekers en gebruikers van de website https://DUTCHSARMS.NL  DUTCHSARMS acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. DUTCHSARMS zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

DUTCHSARMS verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan DUTCHSARMS, zoals bij:

  • Contact per e-mail of telefoon;
  • Het aangaan van een overeenkomst met DUTCHSARMS met betrekking tot de levering van producten of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;
  • Het aanmaken van en inloggen op uw eventuele account op de website;
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
  • Het inschrijven voor en de ontvangst van nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die u aan DUTCHSARMS verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in dit privacybeleid.

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, telefonisch of per e-mail persoonsgegevens verstrekt, worden deze door DUTCHSARMS uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met DUTCHSARMS hebt gesloten, worden de door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en DUTCHSARMS gesloten overeenkomst, zullen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals het door DUTCHSARMS gecontracteerde fulfilmentbedrijf voor het verwerken en uitleveren van uw bestelling, een transportbedrijf voor het bij u bezorgen van producten en de betreffende online betaalprovider in verband met het betalen middels de website.

Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal DUTCHSARMS de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Bovendien geldt dat indien met u meer dan drie maanden geen interactie is geweest in verband met de nieuwsbrieven, uw mailadres automatisch uit het mailingsysteem wordt verwijderd, waarna u niet langer nieuwsbrieven ontvangt.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en DUTCHSARMS gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt DUTCHSARMS persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen DUTCHSARMS of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Ook worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van DUTCHSARMS, om de website en e-mailvoorzieningen van DUTCHSARMS te kunnen exploiteren, ActiveCampaign voor het verzenden van nieuwsbrieven, de exploitant van door DUTCHSARMS gebruikte cloud-software voor de opslag van data en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van DUTCHSARMS te kunnen verzorgen.

DUTCHSARMS slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die DUTCHSARMS verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van DUTCHSARMS daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt DUTCHSARMS er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. DUTCHSARMS zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van DUTCHSARMS toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie DUTCHSARMS persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. DUTCHSARMS zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van DUTCHSARMS vallen, evenals door DUTCHSARMS ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover DUTCHSARMS de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal DUTCHSARMS de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als DUTCHSARMS, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies en vergelijkbare technieken die DUTCHSARMS gebruikt
DUTCHSARMS gebruikt functionele, analytische cookies, marketingcookies en vergelijkbare technieken (zoals Google Analytics en Facebook Pixel die automatisch gegevens kunnen verzamelen wanneer u de website bezoekt). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. DUTCHSARMS gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt DUTCHSARMS middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen.

Tevens gebruikt DUTCHSARMS cookies voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties via websites van derden. DUTCHSARMS gebruikt alleen informatie voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen worden marketingcookies gebruikt. Ook kan DUTCHSARMS uw persoonsgegevens koppelen aan eventuele aanvullende informatie die DUTCHSARMS van u heeft ontvangen. DUTCHSARMS kan uw persoonsgegevens ook delen met vertrouwde derden, bijvoorbeeld adverteerders en reclamenetwerken, om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen om DUTCHSARMS te ondersteunen met gericht adverteren, afgestemd op uw persoonlijke interesses. De bedoelde derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden.

In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre DUTCHSARMS van cookies gebruik maakt.

Uw rechten
U heeft het recht om DUTCHSARMS te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij DUTCHSARMS een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die DUTCHSARMS verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door DUTCHSARMS slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. DUTCHSARMS legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact
Voor vragen over dit privacybeleid of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door DUTCHSARMS, kunt u contact opnemen met DUTCHSARMS. DUTCHSARMS helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door DUTCHSARMS of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.