Ir al contenido

Cesta

La cesta está vacía

Términos del servicio

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. DUTCHSARMS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, aan de industrieweg 6 8121BZ Olst, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82809046.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie DUTCHSARMS een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: DUTCHSARMS en de Consument gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere middels het bestelproces op de Website tussen Partijen tot stand gekomen koopovereenkomst in het kader waarvan DUTCHSARMS zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de Consument heeft verbonden tot de levering van Producten.
 5. Website: https://DUTCHSARMS.nl.
 6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door DUTCHSARMS aan de Consument te leveren zaken, waaronder uiteenlopende sport- en voedingssupplementen begrepen kunnen zijn.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DUTCHSARMS, zoals geopenbaard op de Website, en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van DUTCHSARMS is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten.
 2. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van DUTCHSARMS dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de bestelling door DUTCHSARMS per e-mail aan de Consument is bevestigd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij: A) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling/directe verpakking na de levering is verbroken, waaronder ten minste begrepen alle supplementen waarvan de directe verpakking na de levering is geopend; B) de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 3. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail (info@dutchsarms.nl) of door gebruikmaking van het door DUTCHSARMS aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij DUTCHSARMS. Zo spoedig mogelijk nadat DUTCHSARMS in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal DUTCHSARMS de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
 5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan DUTCHSARMS retourneren.
 6. De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. DUTCHSARMS is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling.
 7. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen.
 8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor zijn rekening.
 9. DUTCHSARMS zal de van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 6, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door DUTCHSARMS zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is DUTCHSARMS niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door DUTCHSARMS aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De levering van de Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Consument opgegeven afleveradres.
 2. DUTCHSARMS behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.
 4. DUTCHSARMS spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter zijn alle door DUTCHSARMS vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. DUTCHSARMS spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van DUTCHSARMS treedt niet eerder in dan nadat de Consument DUTCHSARMS Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen DUTCHSARMS zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Consument nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.
 6. Indien DUTCHSARMS als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Consument.

ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT

 1. DUTCHSARMS staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit).
 2. Het recht van de Consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een Consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij DUTCHSARMS is geklaagd.
 3. Geen grond voor klachten en aanspraken op non-conformiteit, zijn gebreken van Producten als gevolg van een na de levering van buitenkomende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan DUTCHSARMS toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige bewaring en onjuist of onoordeelkundig gebruik.
 4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van DUTCHSARMS worden geretourneerd.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. DUTCHSARMS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, fouten of tekortkomingen van toeleveranciers van DUTCHSARMS, transportmoeilijkheden, epidemieën, pandemieën, ziekte, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van DUTCHSARMS of derden.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien DUTCHSARMS bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN & BETALINGEN

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
 2. Betaling dient te geschieden op een van de door DUTCHSARMS aangewezen betaalmethoden en binnen de door DUTCHSARMS vermelde termijn of op het daartoe door DUTCHSARMS aangegeven moment.
 3. DUTCHSARMS is gerechtigd de aan de Consument te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 4. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is DUTCHSARMS niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Consument de uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan DUTCHSARMS verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument, één ander conform de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de Consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan DUTCHSARMS kan worden toegerekend.
 2. De aansprakelijkheid van DUTCHSARMS is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van DUTCHSARMS betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. De Consument vrijwaart DUTCHSARMS van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan DUTCHSARMS toerekenbaar is.

ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail (info@dutchsarms.nl) te worden ingediend bij DUTCHSARMS.
 2. Bij DUTCHSARMS ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Alle door DUTCHSARMS aan de Consument geleverde Producten blijven eigendom van DUTCHSARMS totdat de Consument al zijn betalingsverplichtingen ter zake is nagekomen.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Juridische disclaimer van DUTCHSARMS.nl, lees:

De chemicaliën / materialen die hier te koop zijn, zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksdoeleinden, tenzij expliciet anders vermeld. Ze zijn niet bedoeld voor inname door mensen of voor gebruik in producten die kunnen worden ingeslikt. U moet minimaal 21 (eenentwintig) jaar oud zijn om goederen op deze website te kopen. De vermelding van een materiaal op deze website vormt geen licentie voor, of een aanbeveling voor het gebruik ervan in strijd met welk octrooi dan ook. Het is duidelijk dat alle producten die hier worden gekocht, alleen worden behandeld door gekwalificeerde en getrainde personen.

Bij de aankoop van deze producten erkent de klant dat er gevaren zijn verbonden aan het hanteren en gebruiken ervan. De klant verklaart en garandeert ons dat hij op basis van de eigen onafhankelijke beoordeling en studie van de klant volledig op de hoogte is van en goed geïnformeerd is over (I) de gezondheids- en veiligheidsrisico's die samenhangen met de omgang met de gekochte producten; (II) industriële hygiënecontroles die nodig zijn om werknemers tegen dergelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's te beschermen; (III) de noodzaak om adequaat te waarschuwen voor gezondheids- en veiligheidsrisico's in verband met producten; en (IV) overheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik van en blootstelling aan dergelijke producten. We behouden ons het recht voor om de verkoop van producten te beperken of om geen producten te verkopen aan ongekwalificeerde klanten.

In geen geval zal DUTCHSARMS.nl, of een van de gelieerde ondernemingen, aansprakelijk zijn voor speciale, incidentele of gevolgschade, ongeacht of de claim van de koper contractueel is, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins. Met het oog op de verkoop van het product aan de koper, welke verkopen we anders niet zouden doen, stemt de koper ermee in DUTCHSARMS.nl schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, uitgaven, verliezen en aansprakelijkheid van welke aard dan ook die voortvloeien uit de behandeling van de koper en / of het gebruik van een product dat hier wordt verkocht, alleen of in combinatie met een andere stof, ongeacht de oorsprong ervan.

 

Gebruik van de producten:

De producten die wij aanbieden zijn alleen bedoeld voor onderzoeksdoeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De doeleinden die niet bedoeld zijn voor producten die hier worden verkocht, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, in-vitrodiagnostische doeleinden, in voedingsmiddelen, medicijnen, medische hulpmiddelen of cosmetica voor mensen of dieren of voor commerciële doeleinden.

De koper erkent dat de producten niet door de leverancier zijn getest op veiligheid en werkzaamheid in voeding, medicijnen en medische apparatuur, cosmetisch, commercieel of enig ander gebruik. De Koper verklaart en garandeert de leverancier uitdrukkelijk dat de Koper alle producten die bij de leverancier zijn gekocht en / of materialen die zijn geproduceerd met producten die bij de leverancier zijn gekocht, correct zal testen en gebruiken in overeenstemming met de praktijken van een redelijk persoon die een expert is op een geschikt wetenschappelijk studiegebied in strikte overeenstemming met alle toepasselijke nationale regelgeving, nu en hierna van kracht.

Koper realiseert zich dat, aangezien leveranciersproducten, tenzij anders vermeld, primair bedoeld zijn voor onderzoeksdoeleinden en niets anders.

De koper heeft de verantwoordelijkheid om de gevaren te verifiëren en eventueel verder onderzoek uit te voeren dat nodig is om de gevaren te leren kennen die gepaard gaan met het gebruik van producten die bij de leverancier zijn gekocht. De Koper heeft ook de plicht om de klanten van de Koper en eventueel hulppersoneel (zoals vrachtafhandelaars, enz.) Te waarschuwen voor eventuele risico's bij het gebruik of de behandeling van de producten.

De koper stemt ermee in zich te houden aan de instructies, indien van toepassing, verstrekt door de leverancier met betrekking tot het gebruik van de producten en geen misbruik van de producten op enigerlei wijze.

De koper gaat ermee akkoord dat alle producten hier niet bedoeld zijn voor wederverkoopdoeleinden. Als de producten die bij de leverancier zijn gekocht, opnieuw worden verpakt, opnieuw worden gelabeld of worden gebruikt als uitgangsmateriaal of componenten van andere producten, zal de koper de leveranciersbeoordeling van de producten verifiëren.

 

Alle aangeboden producten en diensten zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksactiviteiten.

Door bestellingen bij ons te plaatsen, begrijpt de koper dat deze chemicaliën / materialen in geen geval op een ongepaste manier mogen worden gebruikt. Er mogen hier geen producten worden gebruikt voor recreatieve doeleinden of menselijke consumptie. Alle kopers worden verondersteld en verwacht dat ze gekwalificeerde onderzoekers zijn.

De koper gaat akkoord met de voorwaarden van deze website.

Hi there

Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings